Skip to main content
จากรายงานผู้ป่วยมารับบริการด้านจิตเวช ของระบบศูนย์กลางการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชประเทศไทย กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่ามี ผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพลาร์เข้ารับการรักษาทั้งหมด 10,368 ราย ติด 1 ใน 7 อันดับโรคทางจิตที่มีค